Σύστημα καθοδήγησης και προσανατολισμού σε εσωτερικούς χώρους

Παραδοτέα

Παραδοτέο Π1.1 (Ενότητα Εργασίας 1): Σχεδιασμός-Κατασκευή-Έλεγχος Πρωτοτύπου

Παραδοτέο που αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο πρωτοτύπου

Παραδοτέο Π1.2 (Ενότητα Εργασίας 2): Website του έργου

Εγχειρίδιο χρήσης

Παραδοτέο Π2.1 (Ενότητα Εργασίας 2): Έκθεση ανάπτυξης αλγορίθμων δρομολόγησης και πλοήγησης

Παραδοτέο που παρουσιάζει την έκθεση ανάπτυξης αλγορίθμων δρομολόγησης και πλοήγησης

Παραδοτέο Π3.1 (Ενότητα Εργασίας 3): Έκθεση ανάπτυξης Αλγορίθμων/Μεθόδων για Ακουστική Καθοδήγηση

Παραδοτέο που παρουσιάζει την έκθεση ανάπτυξης αλγορίθμων και μεθόδων για ακουστική καθοδήγηση

Παραδοτέο Π4.1 (Ενότητα Εργασίας 4): Έκθεση Ανάπτυξης Λογισμικού Κινητού Τηλεφώνου (Android)

Παραδοτέο που παρουσιάζει την έκθεση ανάπτυξης λογισμικού για κινητό τηλέφωνο

Παραδοτέο Π5.1 (Ενότητα Εργασίας 5): Έκθεση Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Χρήστη και Λειτουργικότητας Server

Παραδοτέο που παρουσιάζει την έκθεση ανάπτυξης περιβάλλοντος χρήστη και λειτουργικότητας Server